• محاسبه حجم نمونه برای مطالعات
  • تکمیل بخش های آماری پروپوزال
  • انجام آزمون های آماری
  • سایر خدمات آماری بر حسب نیاز

بخش عمده ای از یک کار تحقیقاتی و یک پایان نامه را را بخش آنالیز آماری تشکیل می دهد. تعیین حجم نمونه لازم برای بررسی سوال پژوهشی مورد نظر و انتخاب آزمون آماری مناسب براساس نوع متغیرها و نوع فرضیه ها در یک کار پژوهشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. حجم نمونه کمتر و یا بیشتر اثرات مستقیمی روی نتایج تحقیق دارد و باید براساس اصول و روشهای علمی با در نظر گرفتن زمان، هزینه و امکانات موجود انتخاب شود و در راستای انتخاب حجم نمونه کافی باید آزمون آماری مناسب برای تحلیل اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد تا نتایج بدست آمده از درستی و اعتبار لازم برخوردار باشد. تجربه نشان داده است که اکثر پژوهشگران در این زمینه اطلاعات کافی ندارند بنابراین موسسه آرکا بر این شد که با در اختیار گرفتن متخصین با تجربه در این زمینه تلاش میکند کمک و مشاوره شایانی برای پژوهشگران در بخش آماری پژوهش ها انجام دهد.