آموزش

آموزش SPSS و آنالیزهای آماری

یکی از مواردی که پژوهشگران با آن مشکل جدی و اساسی دارند انتخاب روش های آماری...

آموزش پروپوزال نویسی

پروپزال، طرح واره و طرح تحقیقاتی واژه هایی هستند که همه دانشجویان و پژوهشگران...

آموزش روش تحقیق

تحقیق در لغت به معنای بررسی ، جست و جو و پیدا کردن حقیقت آمده است. روش تحقیق و...

آموزش مطالعات کارآزمایی های بالینی

کارآزمایی های بالینی ( Clinical Trials) از انواع رایج پژوهش در پزشکی محسوب می...

آموزش مطالعات کیفی

واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و...

آموزش مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

چنانچه نویسنده یا نویسندگان برای یافتن پاسخ سؤال مورد نظر، صرفاً براساس ذهنیت...

آموزش مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

یک پژوهشگر معمولا نتیجه کارهای پژوهشی خود را در قالب یک مقاله ارائه می نماید،...

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع نویسی

یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و دانشجویان، مدیریت منابع و شیوه رفرنس دهی در...