هر دانشگاه و هر دانشکده با توجه به رشته های موجود فرمت خاصی برای نوشتن پروپزال ارائه می نمایند که ممکن است باعث سردرگمی دانشجویان در این مورد باشد اما نوشتن همه پروپزال ها دارای اصول و ساختار مشابهی دارند. از طرفی از آنجایی که پروپزال از این جهت که خلاصه ای از چرایی انتخاب موضوع مورد مطالعه است و باید پژوهشگر بیان کند که چه دلایلی برای انتخاب موضوع داشته و برای اجرای این موضوع چه تمهیداتی در نظر گرفته اند بنابراین نوشتن پروپزال از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید پژوهشگران تمام دقت خود را در این زمینه به کار ببرند. با در نظر گرفتن این موارد یک مشاور با تجربه و علمی در نوشتن پروپزال احساس می شود به همین خاطر موسسه آرکا کارشناسان با تجربه به عنوان مشاور در نگارش پروپزال را برای دانشجویان و پژوهشگران در اختیار می گذارد.