پژوهشگران بعد از انتخاب موضوع مطالعه خود، مقدمات اجرای مطالعه خود را فراهم نمایند به این منظور باید طرحی برای انجام مطالعه خود انتخاب نمایند. طراحی مطالعه باید با اصول علمی و براساس امکانات و ظرفیت های موجود انجام گیرید. طراحی مطالعه باید با توجه به موضوع مطالعه صورت گیرد. در طراحی مطالعه باید ابزارهای اندازه گیری و نمونه¬های مورد نظر پیش بینی شود. ممکن است مضوعی خوب برای مطالعه خود انتخاب کنیم ولی از نظر قابلیت اجرایی بودن نتوانیم طرحی برای مطالعه خود داشته باشیم پس این مشکلات نیز باید از قبل پیش بینی شده باشد. در کل برای اجرا و طراحی یک مطالعه باید همه جنبه¬های تئوری و عملی مطالعه در نظر گرفته شود.

برای طراحی یک مطالعه موسسه آرکا می تواند بهترین گزینه باشد چرا که موسسه آرکا با داشتن کارشناسان متخصص در این زمینه می¬توانند مطالعه ای با اصول علمی طراحی نمایند.