بعد از انجام مطالعه، آنالیز و تحلیل نتایج مطالعه، دانشجویان باید نتایج مطالعه خود را در قالب پایان نامه گزارش کنند. پایان نامه شامل چند فصل مجزا از هم است که در هر فصل به بخش خاص از مطالعه پرداخته می شود هر بخش دارای ساختار و اصول مخصوص به خود است که پژوهشگر باید در نگارش آنها تمامی این اصول را رعایت نماید به کررات مشاهده شده است که بعد از نوشتن پایان نامه، به دلیل نگارش ضعیف، پایان نامه مورد قبول داوران قرار نگرفته که باعث بروز مشکلات فراوان برای دانشجویان می شود برای حل این مشکلات موسسه آرکا با داشتن کارشناسان با تجربه در این زمینه میتواند مشاوره های تخصصی در این زمینه ارائه نماید.