یکی از قسمت های مهم و ضروری در طراحی مطالعه انتخاب روش جمع آوری و انتخاب ابزاری مناسب برای سنجش متغیرهای موضوع مورد مطالعه است. ابزار مورد نظر ممکن است به طریق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و یا استفاده از مدارک موجود باشد که در استفاده از این روش ها روایی و پایایی ابزار باید به درستی بررسی و مشخص شده باشد. به منظور مشخص کردن روایی و پایای و همچنین انتخاب ابزاری مناسب جهت سنجش اندازه های مورد مطالعه مشاوره با آرکا بهترین و مطمن ترین گزینه ممکن است