بعد از ارسال و بررسی مقاله توسط داوران مجله، معمولا نکات و اصلاحاتی از طرف دوران برای نویسندگان ارسال می گردد. با توجه به این که در جواب دادن به این سوالات و اصلاحات باید اصول خاص خودشان رعایت شود و همچنین در زمان محدودی این اصلاحیه صورت بگیرد بنابراین پژوهشگران نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه پیدا می کنند. به همین جهت موسسه آرکا این امکان را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که در کمترین زمان و بهترین حالت ممکن مشاوره تخصصی برای اصلاح نظرات داوران قرار دهد.