یکی دیگر از دغده ها و مشکلات دانشجویان که ممکن است چندین ماه زمان صرف آن کنند انتخاب مجله مناسب است. خیلی از مجلات مقالاتی پژوهشگران را به دلیل مناسب نبودن موضوع مجله با موضوع مقاله ارسال شده به مجله، از طرف سردبیران پذیرفته نمی شود که این امر موجب از دست رفتن زمان پژوهشگران می شود. در موسسه آرکا انتخاب مجله مناسب متناسب با موضوع مقاله توسط کارشناسان این امر صورت می گیرد و می توان گفت که هیچ مقاله ای به دلیل عدم متناسب بودن موضوع مقاله با موضوع مجله از طرف سردبیران رد نمی شود.