• برگزاری دوره های آموزشی
  • مشاوره در امور تحقیقاتی

بسیار از نهادها و ادرات دولتی در صدد توانمند سازی کارکنان خود در زمینه پژوهش هستند موسسه آرکا با داشتن تجربه و اساتید خبره در زمینه تربیت پژوهشگر، آماده همکاری در قالب برگزاری دوره های آموزشی با این نهادها و ادرات می باشد. همچنین به منظور دریافت مشاوره برای انجام امور تحقیقات انجام یافته در موسسات، موسسه آرکا آمادگی خود را اعلام می¬نماید.