خدمات

خدمات آموزشی:

 • آموزش روش تحقیق
 • آموزش پروپوزال نویسی
 • آموزش مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
 • آموزش مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز
 • آموزش SPSS و آنالیزهای آماری
 • آموزش جستجوی نظام مند متون
 • آموزش مطالعات کارآزمایی های بالینی
 • آموزش مطالعات کیفی
 • آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع نویسی

خدمات مشاوره ای:

 • مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله
 • مشاوره طراحی مطالعه
 • مشاوره نوشتن پروپوزال
 • مشاوره در طراحی ابزار جمع آوری اطلاعات (روایی و پایایی)
 • مشاوره در نگارش مقالات علمی
 • مشاوره در نگارش پایان نامه
 • مشاوره در انتخاب مجلات معتبر و مناسب برای ارسال مقالات
 • مشاوره در زمینه پاسخگویی به اصلاحات داوران مجلات

خدمات آماری:

 • محاسبه حجم نمونه برای مطالعات
 • تکمیل بخش های آماری پروپوزال
 • انجام آزمون های آماری
 • سایر خدمات آماری بر حسب نیاز

خدمات ترجمه ای:

 • ترجمه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه انگلیسی به فارسی
 • ویرایش مقالات انگلیسی

همکاری با موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی:

 • برگزاری دوره های آموزشی
 • مشاوره در امور تحقیقاتی
 • عقد تفاهم نامه برای انجام تحقیقات
 • عقد تفاهم نامه برای تولید محتوای آموزشی

انتشارات: (فروشگاه محصولات پژوهشی)

 • محتوای آموزشی
 • کتب