پدیدآور: مرتضی قوجازاده، فاطمه پورنقی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
علوم مدیریت و تحقیق در عملیات
آمار و احتمالات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تبریز
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۲۸۵۵۸
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۲۰ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب
مفاهیم پایه در پژوهش های علوم پزشکی
عنوان پژوهش
بیان مساله و بررسی متون
اهداف و فرضیه های پژوهش
نمونه گیری
برآورد حجم نمونه
متغیرهای مطالعه
انواع مطالعات اپیدمیولوژی
گزارش مطالعات کارآزمایی بالینی و مشاهده ای
ارزش تشخیص