پژوهشگران محترم می توانند برای درخواست خدمات و ثبت سفارش به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام نمایند.

روش حضوری برای درخواست خدمت:

گام اول: تماس تلفنی با موسسه جهت هماهنگی مراجعه حضوری

گام دوم: مراجعه به موسسه

گام سوم: درخواست خدمت مورد نظر

گام چهارم: تحویل مدارک مورد نیاز متناسب با خدمت درخواستی

گام پنجم: بررسی مدارک و برآرود هزینه و زمان تحویل

گام ششم: پرداخت پیش پرداخت توسط پژوهشگر

گام هفتم: مراجه به موسسه در زمان تعین شده جهت تحویل خدمت درخواستی و پرداخت کامل هزینه

روش غیر حضوری برای درخواست خدمت:

گام اول: مراجعه به بخش ثبت سفارش در سایت موسسه

گام دوم: پر کردن فرم درخواست خدمت

گام سوم: بارگذاری مدارک مورد نیاز متناسب با خدمت مورد نظر

گام چهارم: بررسی مدارک و درخواست توسط کارشناسان موسسه

گام پنجم: تعین زمان تحویل و هزینه خدمت درخواستی

گام ششم: پرداخت کل هزینه خدمت درخواستی

گام هفتم: تحویل خدمت درخواستی در زمان تعیین شده