یک پژوهشگر معمولا نتیجه کارهای پژوهشی خود را در قالب یک مقاله ارائه می نماید، یک مقاله معمولا شامل چکیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری می باشد هر یک از این بخش ها ساختار مخصوص به خود را دارد. پژوهشگر باید بداند در هر یک از این بخش ها چه مطالبی را بنویسد و همچنین برای نوشتن از چه کلماتی و از چه افعالی باید استفاده کند، متاسفانه به کررات دیده شده است که دلیل بیشتر مقالاتی که از طرف مجلات مورد پذیرش قرار نگرفته است نگارش ضعیف و خارج از چارچوب مقاله نویسی است. موسسه آرکا برای حل این مشکلات با توجه به کادر تخصصی که در اختیار دارد، کادری که صاحب تجربه و صاحب نظر در این زمینه هستند به طوری که هر کدام دارای چندین مقاله معتبر در مجلات با ایمپکت فاکتور بالا به چاپ رسانده اند، راه کارهای حرفه ای و تخصصی ارائه می نماید.