کارآزمایی های بالینی ( Clinical Trials) از انواع رایج پژوهش در پزشکی محسوب می شوند که شمار آنها در دهه گذشته رو به افزایش بوده است. این نوع مطالعات مورد علاقه و لازمه شرکتهای دارویی و بسیاری از پژوهشگران جهت ارایه یک درمان دارو، روش اندازه گیری جدید است که بتوانند ایده های خود را با روش های موجود و استاندارد مقایسه نمایند. اگر روش مقایسه به درستی سازمان دهی نشود منجر به نتایج اریب و غیر قابل اطمینان خواهد. پژوهشگرانی که در زمینه مطالعات کارآزمایی بالینی فعالیت میکنند ضروری است که ساختار این نوع مطالعات را فراگیرند. موسسه آرکا این امکان را فراهم نموده است تا با نیروهای متخصص در این زمینه طراحی این نوع مطالعات را برای پژوهشگران با بهترین امکانات آموزش دهد.