پروپزال، طرح واره و طرح تحقیقاتی واژه هایی هستند که همه دانشجویان و پژوهشگران را به عنوان بخش مهمی از یک تحقیق را درگیر خود کرده است. پروپزال دست نوشته ای چند صفحه ای شامل چارچوب، چرایی و چگونگی انجام یک پژوهش است که باید توسط پژوهشگر مشخص شود. پروپزال شامل قسمت های مختلفی شامل عنوان، تعریف واژه ها و اصطلاحات، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف، سوالات، فرضیه ها، روش انجام، کاربرد نتایج و محدودیت های پژوهش می باشد. محقق برای نگارش یک پروپزال نیاز دارد تا با نحوه نوشتن این بخش ها آگاهی داشته باشد تا بتواند طرح تحقیقاتی خود را به تسویب برساند. متاسفانه مشاهده شده است که پژوهشگر با نگارش یک پروپزال ضعیف و یا غیر اصولی نتوانسته مراحل تصویب را پشت سر بگذراند یا حتی در مواردی بعد از تصویب در فرآیند اجرای پژوهش خود به مشکلات جدی و جبران ناپذیری برخورد می نمایند به همین جهت موسسه آرکا با توجه به رسالتی که دارد در نظر گرفته است در قالب یک گارگاه آموزشی به صورت خصوصی و گروهی نحوه نگارش پروپزال را برای تمام پژوهشگران آموزش دهد.